Agost 19, 2019

ajuntamentdaltvila

Llistat persones admeses atorgament de 12 noves llicències d'autotaxi

De conformitat amb les Bases que han de regir l'atorgament de dotze llicències d'autotaxi del municipi d'Eivissa queda exposada la relació de persones admeses a fi de que les associacions professionals d'empresaris i treballadors del sector puguin al.legar el que estimin procedent al seu dret, en un termini de quinze dies des de l'endemà d'aquesta publicació (BOIB 17 d'agost de 2019).

Enllaç a:
· Llistat en pdf

Llegeix més...

Anunci aprovació i exposició padrons fiscals 2019

Havent-se aprovat els padrons fiscals corresponents a l'exercici de l'any 2019, relatius a:
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
- IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
- IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- TAXA RECOLLIDA FEMS HABITATGES I COMERÇOS
- TAXA ENTRADA VEHICLES HABITATGES I COMERÇOS
- TAXA SERVEI CLAVEGUERAM
- IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

S'exposa al públic perquè durant el termini de 30 dies, comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB Núm. 96 de 13 de juliol de 2019), puguin examinar l'expedient a les oficines municipals del c/ Canàries núm. 35, i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Eivissa,
Regidora delegada
Estefanía Torres