Novembre 14, 2019

ajuntamentdaltvila

Conforme l'article 5è, de les Bases que regulen aquesta convocatòria, es formula proposta de resolució provisional, i es notifica als interessats mitjançant la publicació al Tauler d'Anuncis electrònic de l'Ajuntament de la seu electrònica municipal, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions (Data publicació 21 d'octubre de 2019).

Enllaç a:
· Valoració provisional en pdf

------------------------------------------------------------------------
Convocatòria d’ajudes per a estudiants de grau i formació professional del municipi d'Eivissa per al curs 2018/2019

El termini de presentació de sol·licituds és del 26 de juliol al 12 d’agost de 2019.
El termini de presentació de sol·licituds és improrrogable.

Enllaç a:
· Informació, bases i tràmit on line a la seu electrònica