Octubre 16, 2019

Subvencions lloguer d'habitatge per a joves

La partida econòmica destinada arriba als 100.000 euros i servirà per subvencionar el 25% de les mensualitats. Aquesta iniciativa té com a objectiu facilitar als joves la seua emancipació mitjançant l’accés a habitatges en règim de lloguer. Les persones interessades podran presentar les seves sol·licitats en un termini de 10 dies després de la publicació de les bases al BOIB (Data de publicació: 26 de setembre de 2019).
Ampliat el termini de presentació fins al 17 d'octubre, inclòs.

Les persones aspirants hauran de complir els següents requisits:
a. Ser major de 18 anys i no haver complit els 36 anys a comptar de l'últim dia de presentació de les sol·licituds de subvenció.
b. Haver estat empadronat al municipi d'Eivissa amb una antiguitat mínima d'un any ininterromput a comptar de l'últim dia de presentació de les sol·licituds de subvenció.
c. Que la persona sol·licitant sigui titular, en qualitat d'arrendatari/ària, d'un contracte de lloguer d'habitatge en vigor dins el període 1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019, tant si s'ha formalitzat dins aquestes dates, com en dates anteriors.
d. Estar al corrent de pagament de les rendes del contracte de lloguer, al moment de la presentació de la sol·licitud de subvenció.
e. Que l'habitatge objecte de lloguer estigui situat dins de l'àmbit territorial del municipi d'Eivissa.
f. Que l'habitatge llogat constitueixi el domicili habitual i permanent de l'arrendatari o arrendataris i dels integrants de la unitat de convivència, durant el període de contracte de lloguer pel que es concedeix la subvenció.
g. Que la renda d'habitatge objecte del contracte de lloguer sigui igual o inferior a 1.000 € mensuals.
h. Que totes les persones físiques que tenguin o vagin a tenir el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat tenguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa. En el cas d'estrangers no comunitaris, hauran de tenir la residència legal a Espanya.
i. Que els ingressos íntegres de la unitat de convivència no excedeixin de 22.558'78€ (3 vegades l'IPREM a 14 pagues de l'any 2019) en el cas que estigui format per una persona adulta; i de 3.759'80€ addicionals (0,5 vegades l'IPREM a 14 pagues de l'any 2019) per cada persona més que formi part de la unitat de convivència, quan estigui composta per més d'un individu.

Enllaç a:
· Proposta d'ampliació del termini de sol·licituds

· Bases de la convocatòria en pdf
· Instància de sol·licitud
· Annex 2. Model de comunicació persona/es receptores de subvenció
· Annex 3: Declaració responsable
· Formulari alta/modificació dades bancàries
· Tràmit on line a la seu electrònica