Novembre 29, 2022

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva persones aptes i no aptes proves per a obtenció del permís municipal d'autotaxi 2022

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

----------------------------------------------
Llista provisional persones aptes i no aptes proves per a obtenció del permís municipal d'autotaxi 2022

S'informa a les persones presentades a l'esmentada convocatòria que disposen d'un termini de tres dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta llista al tauler d'anuncis i a la pàgina web d'aquest Ajuntament, per presentar les reclamacions que estimin oportunes al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa, carrer de Canàries 35 o a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa (https://eivissa.sedelectronica.es). Data de publicació: 29 d'abril de 2022

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------------------------
Llista definitiva de persones admeses i excloses per accedir a les proves per a l'obtenció del permís municipal de conductor d'autotaxi

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

------------------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses proves per a obtenció del permís municipal d'autotaxi 2022

Es disposarà d'un termini de 3 dies hàbils, des de la data d'exposició d'aquesta llista provisional d'admesos al tauler d'anuncis, per formular reclamacions i esmenar els defectes mitjançant escrit que s'ha de presentar al Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament. Data de publicació: 12 de abril de 2022

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

--------------------------
Convocatòria de proves per a obtenció del permís municipal d'autotaxi 2022

Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta alcaldia i publicades al BOIB núm. 39 de data 19 de març de 2022, que se celebraran el dia 27 d’abril de 2022, a les 09.00 h, al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de març fins al 5 d’abril de 2022, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35) o bé per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa.

La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.

Així mateix es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, el dia 25 d’abril de 2022, de 09.00 a 14.00 h, i que tendrà lloc al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.Totes les persones aspirants interessades poden acudir-hi lliurement.

Es comunica a les persones que van realitzar la sol·licitud per al PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D'AUTOTAXI en 2020, que es tindran en compte per a l'elaboració de la llista provisional de persones admeses i excloses en la convocatòria anunciada, sense que sigui necessari la presentació de noves sol·licituds.
Els sol·licitants que desitgin actualitzar la documentació aportada en 2020 per a afegir el certificat, títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua catalana i/o anglesa per a no requerir la realització d'aquestes proves el dia de la convocatòria, podran fer-lo per mitjà d'instància general en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa (C/ Canàries 35) o per registre electrònic mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, dins del termini de presentació de sol·licituds del 29 de març al 5 d'abril de 2022, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Informació i tràmit a la seu electrònica