Juliol 24, 2021

Ajudes COVID

Concessió definitiva de subvencions en matèria d'ajudes per a estudiants de grau i formació professional del municipi d'Eivissa curs 2019/2020

Enllaç a:
· Resolució definitiva en pdf

------------------------------------
Proposta de resolució provisional ajudes a estudiants universitaris i de formació professional

Proposta de resolució provisional i es notifica als interessats mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d’Eivissa, amb un termini de DEU dies hàbils per formular al·legacions. Data publicació: 19 de novembre de 2020.

Enllaç a:
· Resolució provisional en pdf

----------------------------------------
Decret requeriment d'esmenes per a les ajudes a estudiants universitaris i de formació professional

Es requereix a les persones interessades (identificades amb els respectius números de registre d'entrada de les seues sol·licituds), d'acord amb l'article 68.1 de la LPACAP, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest requeriment al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa, esmenin les deficiències detectades en les seues sol·licituds i/o presentin al Departament de Joventut de l'Ajuntament d'Eivissa la documentació requerida, per decidir si s'admeten a tràmit o no aquestes sol·licituds. (Data de publicació: 28 d'octubre de 2020)

Enllaç a:
· Decret de requeriment d'esmena en pdf

--------------------------------------------
Ajudes per a estudiants de grau i formació professional del municipi d’Eivissa per al curs 2019/2020.

Els estudis objecte d'aquestes ajudes han de ser títols oficials cursats en centres de tot Espanya i amb validesa en tot l'Estat espanyol.
El termini de sol·licitud és del 9 al 22 de setembre de 2020.
En concret, són objecte d'ajudes:

a) Estudis presencials i no presencials cursats a Eivissa o fora de l’illa.
1. Estudis universitaris de grau.
2. Cicles formatius de grau superior.

Els estudis no presencials es consideraran sempre com cursats a Eivissa.

La finalitat d’aquestes ajudes és pal·liar les despeses econòmiques derivades de matrícules, desplaçaments i materials, entre d’altres, que suporten els/les estudiants i les famílies.

S'atorgaran un màxim de cent ajudes repartides de la següent manera:

a) cinquanta ajudes de 700,00 € per als estudiants que realitzin els estudis a Eivissa:
-vint-i-cinc per a estudiants de grau.
-vint-i-cinc per a estudiants de formació professional.

En cas que no es cobreixin la totalitat de les ajudes per a estudiants de grau o de formació professional, poden atorgar-se independentment del fet que els estudis cursats siguin de grau o de formació professional.

b) cinquanta ajudes de 1.100,00 € per als estudiants que realitzin els estudis fora de l’illa d’Eivissa:
-vint-i-cinc per a estudiants de grau.
-vint-i-cinc per a estudiants de formació professional.

En cas que no es cobreixin la totalitat de les ajudes per a estudiants de grau o de formació professional, poden atorgar-se independentment del fet que els estudis cursats siguin de grau o de formació professional.

Així mateix, en cas que no es cobreixin la totalitat de les ajudes destinades en les categories dels apartats a) o b), poden atorgar-se independentment del fet que els estudis siguin cursats a Eivissa o fora de l’illa d’Eivissa.

Requisits per sol·licitar les ajudes i forma d'acreditar-los

Poden ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes els/les estudiants que compleixin els requisits següents:

1. Estar empadronat/da en el municipi d'Eivissa amb una antiguitat mínima de 3 anys continuats a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears). L’Ajuntament d’Eivissa comprovarà aquest requisit amb el Padró municipal.

2. Estar matriculat, en centres de tot Espanya dels estudis establerts a l’article 3, amb els següents mínims:
a) Per als estudiants universitaris de grau: almenys el 80% dels crèdits previstos en el pla d'estudis per al curs que s’està cursant, inclòs el projecte o treball de fi de grau. Quan es tracti de la resta de crèdits per aconseguir la titulació, s'exigirà estar matriculat d'un mínim de 24 crèdits.
b) Per als estudiants de cicles formatius: el 100% del curs.

3. Per als estudiants que cursin segon curs i següents:
a) Estudiants universitaris de grau: haver aprovat el 75% dels crèdits matriculats en el curs anterior.
b) Estudiants de cicles formatius: haver aprovat el 100% dels crèdits del curs anterior.

Aquest requisit s’acreditarà amb la documentació acadèmica que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud.

La documentació i/o les dades que ha d'acompanyar la sol·licitud són les següents:
A. Document d’identitat de la persona sol·licitant.

B. Documentació acreditativa de l'historial acadèmic de l'estudiant en el qual consti, tant per a estudiants universitaris de grau com per a estudiants de cicles formatius:
- Matrícula dels dos darrers cursos (excepte els estudiants de primer curs, que només hauran d’entregar la matrícula de primer curs), amb especificació de crèdits i assignatures.
- Estudiants de cicle formatiu: certificat acadèmic oficial amb indicació de la nota mitjana de totes les assignatures cursades.
- Estudiants universitaris: pla d'estudis i certificat acadèmic oficial amb indicació de la nota mitjana de totes les assignatures cursades. La nota mitjana haurà d’expressar-se conforme al Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.

C. Document M-004 d'alta o modificació de dades bancàries de l'Ajuntament d'Eivissa a nom de la persona sol·licitant.

D. Annex I. Assignatures i crèdits.

Les persones interessades poden realitzar la sol·licitud de manera presencial sol·licitant cita prèvia al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Eivissa, situat al carrer Canàries; o de manera telemàtica, amb certificat digital a través de la seu electrònica: Tràmit de sol·licitud

Enllaç a:
· Bases de la convocatòria en pdf
· Anunci de la convocatòria en pdf
· Model de sol·licitud en pdf 
· Document M-004
· 
Tràmit de sol·licitud
· Cita prèvia per fer la sol·licitud presencialment al Registre d'Entrada