Setembre 27, 2022

ajuntamentdaltvila

Bases parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc 2018

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 26 de febrer de 2018 (Decret 2018-1142), les Bases reguladores per a l’adjudicació de parades de venda ambulant al mercat de productors artesanals de la Plaça des Parc, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.

Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Eivissa, 27 de febrer de 2018

La regidora de Turisme, Comerç i Mercats
Sgt.: Gloria Corral Joven

Bases reguladores de l’ocupació de la via pública per a la instal·lació d’activitats itinerant per a l’any 2018

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 22 de gener de 2018 (Decret 2018-0360) les Bases reguladores de l’ocupació de la via pública per a la instal·lació d’activitats itinerant per a l’any 2018, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.
Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Anunci Bases reguladores parades de venda ambulant als mercats ocasionals per a l’any 2018

Havent-se aprovat per Decret d’Alcaldia de data 22 de gener de 2018 (Decret 2018-0359) les Bases reguladores per a l’autorització de parades de venda ambulant als mercats ocasionals per a l’any 2018, queden exposades al públic al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es.
Aquestes bases poden ser recorregudes potestativament en els termes i terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o directament, mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.