Juny 25, 2019

ajuntamentdaltvila

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local, presidida per l'Alcalde d'Eivissa, Sr. Rafael Ruiz, està integrada per set Regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de membres dels que integren la Corporació.

Estan nomenats com a integrants de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa els següents membres de la Corporació Municipal:
1.- Regidora, Sra. Elena López Bonet.
2.- Regidor, Sr. Aitor Morrás Alzugaray
3.- Regidora, Sra. María del Carmen Boned Verdera.
4.- Regidor, Sr. Jordi Salewsky Pascual.
5- Regidora, Sra. Montserrat García Cuenca.
6.- Regidora, Sra. Estefanía Torres Sánchez.
7.- Regidora. Sra. Claudia Cotania Roselló.

La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:
I. L’assistència permanent a l’Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
II. Les següents atribucions que l’Alcaldia l’hi delega de conformitat al previst a l’article 21 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local:
- Aprovar la oferta de treball públic d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
- Informar les peticions de declaracions d’interès general dels usos i activitats en sol rústic.
- Resolució d’expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística quan la sanció sigui igual o superior a 6000 euros.
- Resolució de procediments de ruïna.
c) Les altres que expressament l’hi atribueixi el Ple de la Corporació.

El règim jurídic de la present delegació serà el previst amb caràcter general als articles 114 a 118 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, a excepció d'allò relatiu als recursos de reposició que seran resolts per l’òrgan delegat..

Convocatòries de la Junta de Govern Local