Octubre 16, 2019

ajuntamentdaltvila

Acta de revisió d'examen i llista definitiva de puntuacions del procés de constitució d'una borsa de lletrats/des

Acta de revisió d'examen i llista definitiva de puntuacions del procés de constitució d'una borsa de lletrats/des

De conformitat al previst a la Base 3.5, els/les interessats/des disposen de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aprovats de la fase d'oposició, per tal que presentin la documentació acreditativa dels mèrits avaluables de conformitat a l’annex II, en el Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa juntament amb la documentació que acrediti complir el requisit exigit a l'apartat d) de la base segona de les bases.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Llegeix més...

Llista provisional de persones admeses i excloses per a la convocatòria de 13 places de Policia Local

Resolució núm.2019-5824 de data 20/09/2019 per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants ADMESES i EXCLOSES del procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 13 places de Policia Local.

Termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, per a reparacions i possibles reclamacions (Data de publicació: 23 de setembre de 2019).
Dies per a fer les al·legacions: del 24 al 30 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Enllaç a:
· Llista provisional en pdf

Llegeix més...

Decret de constitució de la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va al Patronat Municipal de Música de l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució de data 20 de febrer de 2019, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació al Patronat Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs-oposició

Enllaç a:
· Decret de constitució en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
7
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
12
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
9