Setembre 22, 2020

ajuntamentdaltvila

Valoració provisional mèrits convocatòria borsa de treball d'operari/ària de neteja

Acta valoració de mèrits acreditats pels aspirants en el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de neteja.

Els aspirants podran formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents a l'anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la seua exposició pública al tauler d'anuncis de la corporació, de conformitat amb la base 7.3 de la convocatòria. (Data de publicació: 17 de setembre de 2020).

Enllaç a:
· Acta valoració provisional en pdf

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
27
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10